BEN’S 100 REPELENTAS NUO UODŲ 37 ML

6.47

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Turime

Aprašymas

BEN‘S® 100

Purškiamas skystis

Veiklioji medžiaga N,N-dietil-m-toluamidas, CAS Nr. 134-62-3, EB Nr. 205-149-7, 95,0 %.

 

ATSARGIAI!

  • Kenksminga prarijus.
  • Sukelia smarkų akių dirginimą.
  • Dirgina odą.
  • Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
  • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
  • Laikyti tik originalioje talpykloje.
  • PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
  • PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
  • Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 2362052, mob. 8 687 53378.

Repelentas (19 produktų tipas). Vabzdžiams atbaidyti buityje.

Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją.

Gamintojas. Tender Corporation, 944 Industrial Park Road, Littleton NH 03561, USA (JAV).

Platintojas. UAB “Litfas”, Vytauto g. 6, LT – 55175, Jonava, tel. (8 37) 330664, faks. (8 37) 330899.

Biocido autorizacijos liudijimas Nr.(11.1)-(A-19BNO601654-16-33)-BSV-2186,

Tūris 37 ml

Tinka naudoti 3 metus nuo pagaminimo datos.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojimas

Repelentą užpurkšti ant atvirų odos vietų ir (arba) iš 15 cm atstumo užpurkšti ant drabužių. Repelentas atbaido erkes, uodus, mašalus, muses ir kitus kraują siurbiančius vabzdžius 6-8 val.

Atsargumo priemonės

Nepurkšti į veidą, ant pažeistos ir drabužiais pridengtos odos.

Nenaudoti vaikams iki 3 metų.

Neleisti vaikams patiems naudoti repelento.

Abejojant, kad repelentas gali gadinti audinį, visada išbandyti ant mažo ploto.

 

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Vartojimas

Repelentą užpurkšti ant atvirų odos vietų ir (arba) iš 15 cm atstumo užpurkšti ant drabužių. Repelentas atbaido erkes, uodus, mašalus, muses ir kitus kraują siurbiančius vabzdžius 6-8 val.